ÚVOD

V týchto zásadách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetovej stránke www.apparel.sk. Tieto zásady ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúva pri prevádzkovaní e - shopu na internetovej stránky www.apparel.sk osobné údaje podnikateľ Edita Ševčíková APPAREL, s miestom podnikania Gladiolová 14, 949 01 Nitra IČO: 43 036 651 DIČ: 1031652149, IČ DPH: SK1031652149, podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra pod č. 430-28833 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len “Nariadenie GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

I. E-SHOP

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je:

Edita Ševčíková APPAREL
Gladiolová 14, 949 01 Nitra
IČO: 43 036 651
DIČ: 1031652149
IČ DPH: SK1031652149
podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra pod č. 430-28833

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Fakturačné/dodacie údaje/: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa doručenia. Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, IP adresa a webový prehliadač zariadenia, dátum a čas nákupu.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Elektronický obchod: Spracúvame Vaše Fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.
Marketing (priamy – ak ste náš zákazník): spracúvame Vašu adresu elektronickej pošty na účel rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov, ak ste náš zákazník (nakúpili ste u nás tovar):
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu (spočívajúce-ho v podpore podnikateľskej činnosti) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR uplatňuje aj zákon č. 18/2018.
Ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia GDPR môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania marketingových materiálov. Toto spracovávanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto marketingové materiály už neprajete dostávať.
Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Proti tomuto spracúvaniu máte právo namietať (viac sa o tomto práve dočítate nižšie v časti „Aké máte práva“ ).

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Našimi sprostredkovateľmi sú:
- Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb
Predávajúci a sprostredkovatelia uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa ktorých sprostredkovatelia zodpovedajú za riadne zabezpečenie osobných údajov, a teda nesie voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.

Aké máte práva?

Právo na prístup k vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa, alebo elektronicky na emailovú adresu info@apparel.sk. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 15.06.2020

II. COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Apparel nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Aké cookies používame

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

Čo ak nechcem cookies?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade vypnutia cookies však môžu mať naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Platné od 15.06.2020