Časť I. Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje:
Edita Ševčíková APPAREL
Gladiolová 14, 949 01 Nitra
IČO: 43 036 651
DIČ: 1031652149
IČ DPH: SK1031652149
podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra pod č. 430-28833

Mobil: +421 905 750 295
E-mail: info@apparel.sk

Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0040 1609 3000

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop


Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj
adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
tel.:037/ 772 02 16, fax: 037/772 00 24, e-mail: nr@soi.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky(ďalej aj ako „ e-shop“ v príslušnom gramatickom tvare) je Edita Ševčíková APPAREL, s miestom podnikania Gladiolová 14, 949 01 Nitra, IČO: 43 036 651
 2. Predávajúcim je Edita Ševčíková APPAREL, s miestom podnikania Gladiolová 14, 949 01 Nitra, IČO: 43 036 651. (ďalej aj ako „ predávajúci“)
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.apparel.sk je spoločnosť MARC PLUS s.r.o., so sídlom Bočná 7, 945 01 Komárno a spoločnosť Obico Beauty s.r.o., so sídlom Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku; pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa kupujúcim - spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej v texte označený ako „kupujúci“ a/alebo „spotrebiteľ“).
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v internetovej sieti s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a/alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Všetky ceny uvádzané pri tovare a/alebo službe sú konečné vrátane DPH určenej príslušnými právnymi predpismi zákonnej výške. (k 01.07.2018 je DPH vo výške 20%)
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov a/alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a zaslaním objednávky je objednávka pre kupujúceho záväzná. Zaslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj úmysel veci alebo služby uvedené v objednávke prijať a zaplatiť za ne v objednávke uvedenú kúpnu cenu.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením o zaslaní tovaru a/alebo poskytnutí služby v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a/alebo služby.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia ( a to napr. nie však výlučne z dôvodov že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci a iné...), môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, predávajúci je povinný mu ho vrátiť do 14 dní.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a/alebo služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru alebo priamo na výdajnom mieste zásielkovne),
  2. platba prostredníctvom služby ČSOB WebPay
  3. platba prostredníctvom bankového prevodu,
  4. platba pri osobnom prevzatí na predajni.
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a/alebo služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s,r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava (ďalej len „DPD“) alebo prostredníctvom Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava (ďalej len „Zásielkovňa“)
 7. Za účelom doručenia tovaru budú prepravnej spoločnosti poskytnuté osobné údaje kupujúceho. Bližšie informácie k osobným údajom je možné nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán účtujeme poplatok za prepravu:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD na Slovensko vo výške 4,50 € s DPH,
  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD do Polska, Maďarska, Rakúska a Českej republiky vo výške 15€ s DPH,
  3. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD do Nemecka vo výške 28€ s DPH,
  4. pri možnosti prevzatia tovaru cez vybrané výdajné miesto Zásielkovne vo výške 2,50 € s DPH.
 2. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí priamo kuriérovi resp. na vybranom výdajnom mieste) účtujeme poplatok za dobierku:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD vo výške 4,50 € s DPH + 1,20 € s DPH,
  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD do Polska, Maďarska, Rakúska a Českej republiky vo výške 15 € s DPH + 1,20 € s DPH,
  3. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD do Nemecka vo výške 28 € s DPH + 1,20 € s DPH,
  4. pri možnosti prevzatia tovaru cez vybrané výdajné miesto Zásielkovne vo výške 2,50 € s DPH + 0,80 € s DPH.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru a/alebo služieb ako aj cien za tieto tovary a/alebo služby.
 4. Doprava zadarmo pri objednávke nad 100€ (vrátane DPH) platí len pri doprave do Slovenskej republiky.
 5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v náhradnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške tak ako bola uvedená v objednávke. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v momente pripísania na bankový účet predávajúceho alebo v momente jej zaplatenia do rúk kuriéra resp. na výdajnom mieste Zásielkovne alebo v momente jej zaplatenia na predajni kupujúceho alebo v momente jej zaplatenia spôsobom, ktorý bol ad hoc dohodnutý medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade uplatnenia reklamácie na tovar kupujúcim, túto vybaviť až po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim vzhľadom ku skutočnostiam uvedeným v bode 1 toho článku.

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar a/alebo službu má kupujúci právo písomne do 24 hodín od objednania tovaru a/alebo služby bez storno poplatku. Pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek kupujúceho alebo špeciálne pre jedného kupujúceho v prípade uplatnenia storna kupujúcim budú účtované náklady, ktoré reálne predávajúcemu vznikli v súvislosti so zabezpečením tovaru vyrábaného na zákazku podľa špecifických požiadaviek kupujúceho.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy ( Stiahnuť .docx, 0,17MB), v ktorom je potrebné vyplniť tam uvedené údaje. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Náhrada škody a ušlého zisku

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), najmä nie však výlučne, že kupujúci si objednaný tovar od dopravcu neprevzal alebo po výzve predávajúceho, v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo na náhradu ušlého zisku.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.)
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.06.2020.

Časť II. Reklamačné podmienky

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady a priložiť vyplnený Reklamačný formulár (Stiahnuť .docx, 0,17MB) spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 14. Kontakt: Edita Ševčíková APPAREL, s miestom podnikania Gladiolová 14, 949 01 Nitra, info@apparel.sk, tel: +421 905 750 295